Átalános közzétételi lista

   
 

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. I. Szervezeti, személyzeti adatok

 
 
 
 
 

 

  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, szék-helye, postai címe, telefon- és telefax-száma, elek-tronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat
követően
azonnal
Az előző
állapot
törlése
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egysége megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat
követően
azonnal
Az előző
állapot
törlése
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat
követően
azonnal
Az előző
állapot
törlése
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkpacsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend A változásokat
követően
azonnal
Az előző
állapot
törlése
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A változásokat
követően
azonnal
Az előző
állapot
törlése
6. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685 § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, aközfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okírata, kezelő szervének tagjai A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

   
  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb eszközei, valamint aszervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend és teljes szövege A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente Az előző
állapot
törlése
3. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

A változásokat
követően
azonnal
Az előző
állapot
törlése
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A testületi szerv döntései előkészítésének rendjei, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A változásokat
követően
azonnal
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától E törvény eltérő rendelkezésehiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

dr. Vincze Anita jegyző teljesítménykövetelményének értékeléséről

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Negyedévente Az előző
állapot
törlése
11. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 
 

III. Gazdálkodási adatok

   
  Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók A változásokat
követően
azonnal
Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával